Tillstånd, tillsyn och registrering

Försäkringshuset Amb & Co AB, organisationsnummer 556511-2132, är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar. Försäkringshuset i Sverige AB (dotterbolag), organisationsnummer 556596-7436, distribuerar sakförsäkringar. Finansinspektionen utövar tillsyn över bolagens försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet. Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som bolaget utövar.

 

Bolagen har följande tillstånd hos finansinspektionen för försäkringsdistribution:

 Försäkringshuset Amb & Co, försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) förs. förm.

 Försäkringshuset i Sverige AB, försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

 

3855.amb-co_logo.248x.png

             STARTSIDA  

 

Finansinspektionen

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm

Telefon: 08-408 980 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Webbplats: www.fi.se

Finansinspektionens företagsregister: Försäkringshuset AMB & Co AB

Bolagsverket

Postadress: 851 81 Sundsvall

Telefon: 0771-670 670

E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Webbplats: www.bolagsverket.se

Konsumentverket

Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad

Telefon: 0771-42 33 00

E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Webbplats: www.konsumentverket.se

 

Ansvarsförsäkring

Bolagen och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA, svensk filial via Nordeuropa Försäkring.

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Försäkringshuset Amb & Co/Försäkringshuset i Sverige AB eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Försäkringshuset Amb & Co/Försäkringshuset i Sverige AB underrättas om det inom skälig tid efter det att du upptäckt eller borde ha upptäckt att en skada uppkommit.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.

 

Nordeuropa Försäkring AB

Postadress: Box 56044, 102 17 Stockholm

Telefon: 08-664 51 00

E-post: info@nordeuropa.se

Webbplats: www.nordeuropa.se

Sedgwick Sweden AB

Telefon: 08-98 33 60

E-post: info@se.sedgwick.com

Webbplats: www.sedgwick.com/solutions/global/se

Klagomål och tvist

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Som konsument kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) samt den kommunala konsumentvägledningen för att erhålla vägledning i ärendet. Om du är missnöjd med Bolagets beslut och tvist uppstår kan du få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå  www.konsumenternas.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå  www.konsumenternas.se

Konsumentverket (Hallå konsument)  www.hallakonsument.se

Konsumentrådgivningen i din kommun  www.konsumentvagledare.se

Allmänna reklamationsnämnden  www.arn.se

 

Klagomålsansvarig

Försäkringshuset Amb & Co AB/Försäkringshuset i Sverige AB

Klagomålsansvarig

Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna

 johanna.n@amb-co.se

 

Alpcot AB

Försäkringshuset Amb & Co AB 556511-2132 är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB (556963–4180) enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ombudskapet är registrerat hos Bolagsverket och Alpcot AB står under Finansinspektionens tillsyn.

I egenskap av anknutet ombud får Försäkringshuset Amb & Co AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhanda investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller tjänster inom ramen för Alpcot AB:s värdepapperstillstånd.

Alpcot AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som Försäkringshuset Amb & Co AB, genom sin verksamhet i egenskap av anknutet ombud, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund i samband med utförande av ovanstående investeringstjänster.

Eventuella klagomål anmäls till klagomålsansvarig hos Alpcot AB.

Läs mer på https://www.alpcot.se/

 

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig. 

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.  

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

 

InsureSec

Försäkringshuset Amb & Co AB och deras rådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.

 

InsureSec4443.InsureSec_logga.161x159.png

Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm

Webbadress: www.insuresec.se

 08-410 415 75

 info@insuresec.se

 

 

 

Försäkringshuset Amb & Co AB  |  Bergsbovägen 11  |  191 35 Sollentuna  |   08-83 73 00  |   b.amb@amb-co.se