EN TYDLIG MISSION

Det började med två entreprenörers vision om att skapa en suverän organisation tillsammans med lokala rådgivare.

Tydliga har idag 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder dem över 300 000 kunder och levererar
hela 7 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolagen.

 

 

Tydliga AB, organisationsnummer 559072-0834, är dotterbolag till Free Broker Group i Norden AB, organisationsnummer 559037-5258, som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar vi digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system. 

Bolaget har tillstånd för försäkringsdistribution och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten vi bedriver är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

Organisationen är projektstyrd och innovativ- fördelad på ett antal team för att kunna vara lyhörd för varje enskild medarbetares idéer samtidigt som vi säkerställer ett agerande i linje med koncernens vision och medlemmarnas önskemål.

Tydligas 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter är fria. De är medlemmar och inte anställda i Tydliga. Det innebär att de kan jämföra produkterna från oss med andra aktörer och låta dig som kund välja. Det ger dig den lösning du både behöver och önskar. Till ett tydligt pris.

​​​För att beviljas medlemskap i Tydliga ska rådgivarna omfattas av ett tillstånd hos Finansinspektionen, ha licens från InsureSec och medlemskap i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Detta innebär löpande utbildningar, regelbunden revision och årliga kunskapsprov.

I tillägg till de krav som ställs i lagen ska våra medlemmar också klara kontroller i flertalet myndighetsregister samt referensrundan hos marknadens aktörer.

Medlemmarnas försäkringsförmedling regleras ytterst genom lagen om försäkringsdistribution. Medlemmen kan också komma att uppträda som ett anknutet ombud till ett värdepappersbolag och erbjuda dig investeringsrådgivning om finansiella instrument. En sådan rådgivning regleras ytterst genom lagen om värdepappersmarknaden.

Tydliga Partners AB, organisationsnummer 556938-7169, är ett helägt dotterbolag till Tydliga.

Tydliga Partners gör det möjligt för Tydligas medlemmar att släppa det egna förmedlarbolagets varumärke och ta steget fullt ut in i vår organisation. Tydliga Partners är ett tekniskt nytänkande förmedlarbolag som erbjuder kvalificerad rådgivning inom placering & försäkring till dig som kund från ett eller flera försäkringsföretag. Det innebär att vi inte genom avtal eller dylikt är bundna av att distribuera försäkringar från endast ett fåtal försäkringsgivare.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

www.tydligapartners.se

Tydliga Storkund AB, organisationsnummer 559222-9438, är ett helägt dotterbolag till Tydliga.

Tydliga Storkund är en strategisk partner för bolag med fler än 250 anställda. De bistår i frågor gällande bolagets pensioner, försäkringar och förmåner.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

www.tydligastorkund.se

Svenska Försäkringskoncept AB (SFK), organisationsnummer 556866-0251, ägs till 51% av Tydliga och till 49% av de anställda på SFK.

Via SFK kan Tydligas medlemmar erbjuda marknadsledande lösningar och administration inom Affinity för gruppförsäkringar till företag, förbund eller andra organisationer. 

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen.

www.svenskaforsakringskoncept.se

Hållbarhet är inte bara en "viktig fråga". Det är en förutsättning för planeten och således människans överlevnad. Hittills har handlingar i linje med hållbarhet väldigt ofta varit frivilliga på eget initiativ, eller genom överenskommelser länder emellan såsom Parisavtalet. Successivt i takt med att gemene man förstår vikten av att stävja den pågående klimatkrisen, ersätts frivilliga handlingar med tvingande lagar. Detta gäller även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag dessvärre ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter utifrån hållbarhetsfaktorer eller att beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig. I takt med nya standarder (taxonomier) från EU och harmonisering av hållbarhetsrapportering, blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är att i takt med möjligheterna utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Om du tycker att någon av våra rådgivare har gjort fel och du inte kommer överens med din eller företagets rådgivare ska du i första hand kontakta din rådgivare och i andra hand kontakta den som är klagomålsansvarig för det bolag där du är kund. Du hittar information om klagomålsansvarig på din rådgivares hemsida eller i rådgivarens allmänna information till dig som kund. 

Om du är kund till Tydliga ska du kontakta klagomålsansvarig skriftligen på nedan adress. Skicka gärna ditt klagomål på den e-postadress som anges. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad din rådgivare har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

 

Kundklagomål Tydliga

Bergsbovägen 11

191 35 Sollentuna

klagomalsansvarig@tydliga.se

 

 

Är du intresserad av oss och våra tjänster?
Tryck här så kontaktar vi dig inom kort.

bli kund

 

Är du befintlig kund och önskar komma i kontakt med oss centralt?
Tryck här för att komma i kontakt med vår support.

befintlig kund