2020-05-15

Är komplettering av TFA-försäkring nödvändig vid distans- och hemarbete?

Behöver arbetsgivaren komplettera sin TFA-försäkring för distans/hemarbete?

Spontant är svaret NEJ!

För om arbetsgivaren och dennes anställda omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) så har arbetsgivaren säkerställt att de är försäkrade när de jobbar hemma eller på distans. Den skillnaden som dock gäller vid distans och hemarbete jämfört från arbete på arbetsplatsen är att det krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete som utförs.

Trots detta erbjuds det idag en kompletterande olycksfallsförsäkring vid distans & hemarbete, då det hävdas att Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) har tydliga begränsningar för arbetstagare som arbetar hemma!

Den kompletterande olycksfallsförsäkringens produktblad radar upp händelser som man hävdar att TFA inte gäller för vid arbete i hemmet, men som skulle ha gällt om arbetet utfördes på den ordinarie arbetsplatsen. Exempel på situationer som anges är om försäkrad råkar ut för ett olycksfall i samband med arbete i hemmet när denne t.ex:

  • Tar paus och går ut och hämtar tidningen
  • Tar paus och går ut för att handla mjölk
  • Går på toaletten
  • Hämtar kaffe
  • Går runt i hemmet och har ett arbetssamtal i telefonen

Dock är vi tämligen övertygad om, vilket vi även fått bekräftat, att vissa av de nämnda olycksfallssituationerna knappast är aktuella för ersättning via TFA även om olycksfallet sker på den ordinarie arbetsplatsen, samtidigt som andra nämnda situationer mycket väl kan omfattas av TFA även i hemmet, men att en bedömning behöver göras i det enskilda fallet.

4510.dog-4977599_1920.812x541.jpg

Men vad gäller egentligen när du tar med dig jobbet hem?

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Gäller arbetsskadeförsäkringen?

Lagstiftningen är tydlig. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön, och kan dras inför rätta om någon skadar sig, blir sjuk eller i värsta fall dör på grund av att ansvar inte tagits. Arbetstagaren har dessutom ett försäkringsskydd om denne blir skadad eller sjuk av något som har med jobbet att göra. Reglerna tycks vara klockrena. Men det finns en hake. Det utgår från att arbetstagaren befinner sig på en verkstad, en vårdavdelning, på ett kontor, eller ett bygge, eller överhuvudtaget på ett ställe som arbetsgivaren ställt i ordning och där denne ska arbeta.

Men vad gäller egentligen när man distansarbetar från det egna hemmet, där arbetsgivaren normalt sett inte har samma kontroll över hur man jobbar? Den frågan har aktualiserats på senare år, i takt med att distansarbete har blivit allt vanligare. Rättsläget är inte helt solklart.

TFA-försäkringen kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och är en s.k. “No fault”-försäkring vilket innebär att försäkringen tar över arbetsgivarens skadeståndsansvar om en försäkrad råkar ut för en arbetsskada. Det grundläggande motivet för TFA-försäkringen har varit att underlätta för anställda att erhålla ersättning och att göra skadeståndsprocesser onödiga. Ersättning utges därför enligt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), utan att arbetsgivarens vållande behövde styrkas. *

En fråga man kan ställa sig är om det verkligen är rimligt att en arbetsgivare skulle kunna bli skadeståndsskyldig såvida dennes anställde tar en paus från arbetet i hemmet och går ut och hämtar tidningen eller går och köper mjölk och i samband med det ramlar och skadar sig illa?

Återigen är det spontana svaret NEJ!

Så vår fundering är om denna kompletterande olycksfallsförsäkring är framtagna för att det finns ett behov av den pga. att ett stort antal anställda i dag råkat ut för olycksfall i samband med arbete i hemmet och som TFA nekar ersättning?

Eller kan det möjligen vara som så att försäkringen är framtagen pga. nuvarande Covid-19 situation som innebär att ett stort flertal arbetar hemma och att man därmed försöker skapa ett behov som egentligen inte finns?

Baserat på detta har Tydliga valt att ”so far” avstå från att ta in den kompletterande olycksfallsförsäkring vid distans och hemarbete i sitt produkturval. Vi ser, i dagsläget, inget större behov för denna produkt som endast gäller vardagar under viss tid och underförutsättning att TFA inte lämnar ersättning!

 

Ola Söderström

Produktchef Grupp, Liv & Sak

 079-077 99 50

 ola.soderstrom@tydliga.se

 

* Obs! att det i TFA villkoret även är inskrivet ett taleförbud (§35 TFA) att arbetstagare inte får föra skadeståndstalan - med anledning av personskada som utgör arbetsskada – mot arbetsgivare som tecknat TFA, TFA-KL eller PSA.



Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År